> Badania > Pierwsze badania stresu studentów stomatologii UJ CM w warunkach pandemii

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.04.2021 r.

taksonstężenieprognoza
brzoza
topola
wierzba
jesion
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.04.2021 r.

taksonstężenieprognoza
brzoza
topola
wierzba
jesion
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Pierwsze badania stresu studentów stomatologii UJ CM w warunkach pandemii

Fot. luzybarua/Pixabay
W najnowszym numerze „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health” ukazały się właśnie wyniki badań stresu studentów stomatologii UJ CM w związku z pandemią COVID-19. O ich przebiegu i wynikach pisze jedna z autorek badania, prof. Joanna Zarzecka, dyrektor Instytutu Stomatologii i kierownik Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UJ CM.

Obciążenie stresem studentów stomatologii było przedmiotem licznych badań. Miało na celu zdefiniowanie najsilniejszych stresorów i zredukowanie ich intensywności w celu poprawy warunków i – w konsekwencji – jakości edukacji. Stosowane w tym celu narzędzia były rzetelne i wiarygodne. Nigdy jednak badania takie nie były wykonywane w warunkach pandemii wywołanej nowym, nieznanym koronawirusem.

W gabinecie dentystycznym nie ma możliwości całkowitej redukcji ekspozycji na materiał zakaźny pochodzący od pacjenta. Praca w torze oddechowym, ze względu na obecność w wydychanym powietrzu kropelkowej zawiesiny wydzieliny układu oddechowego, stanowi  zagrożenie bezpośrednią infekcją. Dodatkowo, w czasie pracy wysokoobrotowych i ultradźwiękowych narzędzi dentystycznych dochodzi do wytworzenia drobnocząsteczkowej, powietrznej zawiesiny skrawanych tkanek, wody, śliny  i/lub krwi. Drobiny te, gromadząc się na powierzchniach gabinetu dentystycznego, mogą być źródłem pośredniej infekcji kontaktowej. Badania wykazały, że koronawirus może przetrwać na powierzchniach szklanych, metalowych i plastikowych nawet kilka dni. W temperaturze pokojowej utrzymuje wirulencję od 2 godzin do 9 dni, a jego aktywność rośnie w środowisku wilgotnym. To wszystko oznacza, że środowisko gabinetu dentystycznego stwarza warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się infekcji.

Biorąc pod uwagę szczególną sytuację studentów dentystyki postanowiliśmy, wykorzystując kwestionariusz Dental Enovironmental Stress (DES), wskazać źródła ich stresu w toku studiów w czasie pandemii COVID-19.

Ankietę tę – przetłumaczoną na język polski – wybraliśmy dlatego, że jest ona najczęściej, w dostępnej literaturze, używanym narzędziem do pomiaru źródeł stresu wśród studentów stomatologii.

W badaniu wzięło udział  334 studentów Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Badanie było dobrowolne, anonimowe i polegało na wypełnieniu wysłanej internetowo ankiety Dental  Environmental Stress (DES) i 11 pytań  dodatkowych związanych z pandemią. Przeprowadzono je w czasie od 1 do 25 czerwca 2020 roku. Na przeprowadzenie badania uzyskaliśmy zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Badania wskazały potrzebę monitorowania stresorów wśród studentów stomatologii w czasie trwania pandemii i konieczność badań skuteczności zastosowanych interwencji, których celem było zmniejszenie stresu w środowisku akademickim.

Aby wskazać, co jest przyczyną stresu studentów stomatologii w czasie trwającej pandemii porównaliśmy: domeny w obrębie całej próby,  poziom stresu między domenami zależnie od roku studiów, poziom stresu związanego z poszczególnymi pytaniami w kwestionariuszu DES oraz zbadaliśmy zależności między poziomem stresu w poszczególnych domenach a stresem związanym z COVID-19.

Najsilniejsze dodatnie zależności pomiędzy pytaniami dodatkowymi odnośnie pandemii a domenami ankiety DES dotyczyły: powrotu do zajęć klinicznych i związanego z nim kontaktu z pacjentami ze względu na SARS – CoV – 2 (rs = 0,50, p < 0,001), samego kontaktu z chorym na COVID-19 (rs = 0,47, p < 0,001) i brakiem zajęć klinicznych w związku z trwającą pandemią (rs = 0,42, p < 0,001). Stres związany z zajęciami na uczelni najsilniej dodatnio korelował z obawą przed powstaniem zaległości ( rs = 0.44; p < 0.001).

W publikacjach związanych z przystosowaniem toku kształcenia studentów dentystyki do warunków pandemii podkreśla się nie tylko konieczność zmian programowych,  ale również konieczność wsparcia psychologicznego dla całego środowiska akademickiego. 

Należy podkreślić, że istnieje potrzeba monitorowania stresorów wśród studentów stomatologii w czasie trwania pandemii i uzyskania wyników długoterminowych. Istnieje również potrzeba badań skuteczności zastosowanych interwencji, których celem było zmniejszenie stresu w środowisku akademickim.

Pełna treść artykułu dostępna jest na stronie International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health – http://ijomeh.eu/Dental-environmental-stress-during-the-COVID-19-pandemic-at-the-Jagiellonian-University,132507,0,2.html

  19 marca 2021

Jak ograniczenie ruchu lotniczego w pandemii wpływa na zdrowie grup eksponowanych na hałas?

11 marca 2021

Związane z epidemią COVID 19 ograniczenie ruchu lotniczego i innych...

Więcej »

Serce płodu pod kontrolą

26 lutego 2021

Nad projektem pracuje interdyscyplinarny zespół specjalistów, wśród których jest...

Więcej »

Przyspieszenie badań klinicznych nie wpłynęło na ich rzetelność

11 lutego 2021

Przyspieszenie badań klinicznych i dopuszczenie do produkcji w tak krótkim czasie...

Więcej »

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.04.2021 r.

taksonstężenieprognoza
brzoza
topola
wierzba
jesion
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.04.2021 r.

taksonstężenieprognoza
brzoza
topola
wierzba
jesion
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka
© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
© UJ Collegium Medicum