Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.12.2019 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.12.2019 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Publikacje

Poniżej prezentujemy streszczenia artykułów opublikowanych przez badaczy UJ CM w czasopismach branżowych wraz z linkami do bazy PubMed, gdzie znajdują się pełne wersje publikacji.

Rok 2019 miesiąc: Grudzień


Humor perception in schizophrenia appears to be related to disorganization syndrome.

Daren A., Adamczyk P., Błądziński P., Cechnicki A.

Osoby chorujące na schizofrenię oceniały zrozumiałość i śmieszność dowcipów tekstowych i rysunkowych, których zakończenia były oryginalne (śmieszne), lub zmienione na neutralne (nieśmieszne) albo absurdalne (niepasujące do historii/obrazka). Odpowiedzi badanych korelowały z nasileniem objawów psychopatologicznych, przy kontroli poziomu funkcjonowania poznawczego, wieku, płci i dawki neuroleptyków. Nasilenie syndromu dezorganizacji istotnie wiązało się z niższymi ocenami zrozumiałości śmiesznych oraz z wyższymi ocenami śmieszności neutralnych i absurdalnych historyjek/rysunków.


Effect of glycosaminoglycans accumulation on the non-oxidative sulfur metabolism in mouse model of Sanfilippo syndrome, type B.

Kaczor-Kamińska M., Kamiński K., Stalińska K., Wróbel M., Feldman A.

Glikozaminoglikan (GAG) – siarczan heparanu (HS) jest polisacharydem, który w organellach komórkowych, zwanych lizosomami, rozkładany jest do pojedynczych jednostek cukrowych.
U cierpiących na mukopolisacharydozę typu IIIB (MPS IIIB, zespół Sanfilippo) proces ten nie zachodzi prawidłowo, skutkiem czego nierozłożone cząsteczki HS gromadzą się w komórkach. Uzyskane wyniki wykazały, że gromadzenie się GAG w tkankach myszy z MPS IIIB prowadziło do wzrostu poziomu cysteiny. Wzrostowi poziomu cysteiny towarzyszyły istotne statystycznie zmiany w aktywności enzymów zaangażowanych w jej przemiany desulfuracyjne oraz zmiany poziomu związków zawierających siarkę sulfanową. Badania te potwierdziły, że zaburzenie rozkładu GAG wpływa na desulfuracyjne przemiany L-cysteiny oraz pokazano, że charakter tych zmian zależy od płci badanych zwierząt.


Contribution of a Novel B3GLCT Variant to Peters Plus Syndrome Discovered by a Combination of Next-Generation Sequencing and Automated Text Mining.

Totoń-Żurańska J., Kapusta P., Rybak-Krzyszkowska M., Lorenc K., Machlowska J., Skalniak A., Filipek E., Pawlik D., Wołkow P.P.

Aby odnaleźć przyczynę wrodzonej choroby u dziecka użyto metody sekwencjonowania DNA, pozwalającej na wykrycie tysięcy wariantów w DNA, z których część jest nieszkodliwa i odpowiada za np. różnice w wyglądzie pomiędzy ludźmi. Poszukiwanie odpowiedzialnej za chorobę zmiany w DNA pośród tysięcy, stanowi duże wyzwanie analityczne, dlatego zastosowano narzędzie, automatycznie wyszukujące informacje z baz danych i literatury medycznej oraz algorytm szacujący szkodliwość każdej zmiany. Opisane w publikacji mutacje związane są z zespołem Peters Plus (PPS) – chorobą stwierdzoną jedynie u kilkudziesięciu osób na świecie. Pacjent odziedziczył po jednym patogennym wariancie od każdego z rodziców, którzy nie mieli PPS. Opisanej strategii można użyć do poszukiwania przyczyn genetycznych innych chorób rzadkich.


Changes in spinal cord stiffness in the course of experimental autoimmune encephalomyelitis, a mouse model of multiple sclerosis.

Pyka-Fościak G., Zemła J., Lis G.J., Litwin J.A., Lekka M.

Doświadczalne autoimmunologiczne zapalenie mózgu i rdzenia (EAE) to powszechnie stosowany mysi model stwardnienia rozsianego, przewlekłej choroby zapalnej ośrodkowego układu nerwowego. Model EAE imituje swym przebiegiem zaburzenia neurologiczne obserwowane u ludzi ze stwardnieniem rozsianym. W badaniach wykazano, że nie tylko aspekty biologiczne, ale także właściwości nanomechaniczne komórek i tkanek, w szczególności ich moduł sprężystości, odgrywają ważną rolę w uszkodzeniu bariery krew-mózg i mają poważne konsekwencje dla prawidłowego funkcjonowania tkanki nerwowej. W celu zbadania właściwości mechanicznych rdzeni kręgowych zastosowano mikroskopię sił atomowych (AFM). Pomiary elastyczności rdzeni kręgowych dokonano w czterech punktach czasowych (w fazie wstępnej, początkowej, szczytowej i przewlekłej choroby) odpowiadających kolejnym fazom choroby. Zmiany biomechaniczne porównano ze zmianami histopatologicznymi (zapalnymi i neurodegeneracyjnymi) obserwowanymi w kolejnych fazach. Odkształcalność istoty szarej nie zmieniła się, podczas gdy sztywność istoty białej wzrosła w fazie początkowej, pozostała na tym samym poziomie w fazie szczytowej i spadła w fazie przewlekłej. Nacieki zapalne i zawartość lamininy towarzyszyły wzrostowi sztywności tkanek, podczas gdy demielinizacja i uszkodzenie aksonów wykazywały efekt odwrotny. Wzrost sztywności istoty białej można uznać za wczesną oznakę rozwoju EAE i wykorzystać jako cel terapeutyczny w stwardnieniu rozsianym, a także może być pomocny w wyborze najbardziej skutecznego leczenia klinicznego.


1-Benzylpyrrolidine-3-amine-based BuChE inhibitors with anti-aggregating, antioxidant and metal-chelating properties as multifunctional agents against Alzheimer’s disease.

Wichur T., Więckowska A., Więckowski K., Godyń J., Jończyk J., Valdivieso Á.D.R., Panek D., Pasieka A., Sabaté R., Knez D., Gobec S., Malawska B.

Choroba Alzheimera jest wynikiem uszkodzenia i obumierania komórek nerwowych, czego efektami są zaburzenia pamięci, problemy z wysławianiem się oraz zmiany w osobowości. Obecnie poszukuje się skutecznej terapii, a nowatorskim podejściem jest poszukiwanie ligandów wielofunkcyjnych – cząsteczek, które dzięki swojej budowie mogą w sposób przewidziany oddziaływać z więcej niż jednym celem biologicznym w organizmie. W opublikowanych badaniach zaprojektowaliśmy, otrzymaliśmy i zbadaliśmy nowe ligandy wielofunkcyjne. Aktywność otrzymanych związków została ukierunkowana na struktury biologiczne i mechanizmy zaangażowane w powstawanie i rozwój choroby Alzheimera: cholinoesterazy, agregację białek beta amyloidu i tau, stres oksydacyjny i zaburzenia równowagi stężeń jonów miedzi. Opisane badania poszerzyły naszą wiedzę o nowych cząsteczkach cechujących się unikalnym profilem działania. Aktywność biologiczna otrzymanych ligandów wielofunkcyjnych, a także ich oryginalna budowa i właściwości lekopodobne, sprawiają, że związki te są punktem wyjścia do dalszych badań nad skutecznym lekiem przeciw chorobie Alzheimera.


Hypermethylation of NRG1 gene correlates with the presence of heart defects in Down’s syndrome.

Dobosz A., Grabowska A., Bik-Multanowski M.

Zespół Downa charakteryzuje się występowaniem specyficznych cech dysmorfii, niepełnosprawności intelektualnej, a także wad wrodzonych, z których najczęstsze są wrodzone wady serca spowodowane zaburzeniem formowania się poduszeczek wsierdziowych. Nasze badanie skupiało się na analizie metylacji wybranych genów w poszukiwaniu molekularnych markerów typowych dla wrodzonych wad serca. W badaniu wzięło udział 16 pacjentów w wieku 11-14 lat podzielonych na dwie grupy: z wrodzoną wadą serca oraz bez wrodzonej wady serca. Nasze badanie wykazało hipermetylację regionu promotorowego genu NRG1, kluczowego elementu szlaku sygnałowego ErbB, który jest związany z formowaniem się poduszeczek wsierdziowych. Uzupełniające badanie ekspresji genów szlaku ErbB, celem oceny jego funkcji w warunkach hipermetylacji, wykazało komplementarne obniżenie aktywności genów bezpośrednio związanych z NRG1. Wyniki te wskazują na związek hipermetylacji NRG1 z występowaniem wad serca o typie zaburzenia poduszeczek wsierdziowych. Hipermetylację genu NRG1 potwierdzono dodatkowym badaniem z użyciem alternatywnych mikromacierzy metylacyjnych. Przeprowadzone badania dostarczyły nowych danych na temat patogenezy wrodzonych wad serca u pacjentów z zespołem Downa.


Cardiovascular Effects of Pharmacological Targeting of Sphingosine Kinase 1.

Józefczuk E., Nosalski R., Saju B., Crespo E., Szczepaniak P., Guzik T.J., Siedlinski M.

Nadciśnienie tętnicze jest istotnym czynnikiem ryzyka przerostu lewej komory serca wynikającego z nadmiernego wzrostu kardiomiocytów. Wcześniejsze badania naszego zespołu wykazały istotną rolę kinazy sfingozyny 1 (Sphk1) oraz produktu jej aktywności – fosforanu sfingozyny (S1P) w patofizjologii nadciśnienia tętniczego (Siedlinski et al., Sci Rep. 2017 Mar 9;7:44131). Celem niniejszych badań była ocena wpływu farmakologicznego inhibitora Sphk1- PF543, na rozwój nadciśnienia tętniczego oraz towarzyszącego przerostu serca in vivo. U myszy z nadciśnieniem, wyindukowanym podażą angiotensyny II, oraz podawanym dootrzewnowo PF543 zaobserwowano zmniejszoną masę serca oraz obniżoną ekspresję markerów przerostowych w porównaniu do grupy myszy nadciśnieniowych, otrzymującej placebo. Ponadto, wykazano, że protekcyjne działanie PF543 może być związane ze zmniejszoną ekspresją receptora typu 1 dla S1P w sercu oraz zahamowaną aktywnością szeregu kinaz sygnałowych. Co istotne, PF543 nie wpływał znamiennie na ciśnienie tętnicze krwi.


Ongoing strategies to improve the management of upper respiratory tract infections and reduce inappropriate antibiotic use particularly among lower and middle-income countries: findings and implications for the future.

Godman B., Haque M., McKimm J., Abu Bakar M., Sneddon J., Wale J., Campbell S., Martin A.P., Hoxha I., Abilova V., Anand Paramadhas B.D., Mpinda-Joseph P., Matome M., Lemos L.L.P., Sefah I., Kurdi A., Opanga S., Jakupi A., Saleem Z., Hassali M.A., Kibuule D., Fadare J., Bochenek T., Rothe C., Furst J., Markovic-Pekovic V., Bojanić L., Schellack N., Meyer J.C., Matsebula Z., Phuong T.N.T., Thanh B.N., Jan S., Kalungia A., Mtapuri-Zinyowera S., Sartelli M., Hill R.

Antybiotyki często ratują życie pacjentów, jednak niewłaściwe ich stosowanie, m.in. u pacjentów z infekcjami górnych dróg oddechowych, jest przyczyną rosnącej antybiotykooporności. Według Światowej Organizacji Zdrowia stanowi ona jedno z 10 najważniejszych zagrożeń dla globalnego zdrowia publicznego. Artykuł omawia, kategoryzuje i podsumowuje działania i strategie, które zmierzają do poprawy sposobu leczenia pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych krajów o niskich i średnich dochodach oraz odniesieniami do europejskich krajów wysoko rozwiniętych.


Heart non-specific effector CD4(+) T cells protect from postinflammatory fibrosis and cardiac dysfunction in experimental autoimmune myocarditis.

Zarak-Crnkovic M., Kania G., Jaźwa-Kusior A., Czepiel M., Wijnen W.J., Czyż J., Müller-Edenborn B., Vdovenko D., Lindner D., Gil-Cruz C., Bachmann M., Westermann D., Ludewig B., Distler O., Lüscher T.F., Klingel K., Eriksson U., Błyszczuk P.

Autoreaktywne limfocyty T CD4+ rozpoznające antygeny sercowe są zaangażowane w patofizjologię zapalenia mięśnia sercowego. W tej pracy, badaliśmy rolę nieautoreaktywnych limfocytów T CD4+ w mysich modelach eksperymentalnego autoimmunologicznego zapalenia mięśnia sercowego. Wykazaliśmy, że w trakcie zapalenia mięśnia sercowego autoreaktywne limfocyty T CD4+ brały udział przede wszystkim we wczesnej fazie zapalenia, natomiast nieautoreaktywne limfocyty T CD4+ stawały się dominującą frakcją w późniejszym etapie. Porównanie odpowiedzi swoistej i nieswoistej wykazało znaczące różnice w produkcji cytokin i innych wydzielanych cząsteczek sygnałowych przez te dwa typy limfocytów. Podawanie nieautoreaktywnych limfocytów T CD4+ nie wpłynęło na nasilenie stanu zapalnego, chroniło natomiast serce przed pozapalnym zwłóknieniem oraz zaburzeniami czynności serca w późniejszych stadiach choroby. Podsumowując, w naszych badaniach przedstawiliśmy dowód na to, że niespecyficzne dla serca limfocyty T CD4+ biorą aktywny udział w zapaleniu mięśnia sercowego oraz że mogą chronić serce przed patologicznym zwłóknieniem i rozwojem kardiomiopatii rozstrzeniowej.


Acute Hepatitis A Outbreak Among Men Who Have Sex With Men in Krakow, Poland; February 2017-February 2018.

Raczyńska A., Wickramasuriya N.N., Kalinowska-Nowak A., Garlicki A., Bociąga-Jasik M.

W  2017 r. zaobserwowano w Polsce gwałtowny wzrost zachorowań na WZW typu A (AHA). Na podstawie przeprowadzonej analizy 119 przypadków AHA, wykazano że zakażenie szerzyło się głównie drogą kontaktów seksualnych (oralno-analnych) w grupie mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (88%). Zachorowanie na AHA wiązało się z ryzykiem wystąpienia innych schorzeń przenoszonych drogą kontaktów seksualnych (STDs), m. in. HIV, kiły, HCV, czerwonki bakteryjnej. Nie zaobserwowano związku pomiędzy stosowaniem PrEP, a zachorowaniem na AHA. Wykazano, że żaden z pacjentów nie był wcześniej szczepiony. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę przeprowadzenia szkoleń personelu medycznego na temat zagrożeń związanych z STDs, chemseksem i koniecznością stosowania profilaktyki AHA w grupie osób mającej ryzykowne zachowania seksualne.


Orodispersible Films Containing Ball Milled Aripiprazole-Poloxamer®407 Solid Dispersions.

Łyszczarz E., Hofmanová J., Szafraniec-Szczęsny J., Jachowicz R.

Trudności w przyjmowaniu konwencjonalnych postaci leku, tj. tabletek lub kapsułek wpływają na bezpieczeństwo i skuteczność farmakoterapii. Jednym z rozwiązań technologicznych jest podanie leku w formie filmów (ODF), które ulegają szybkiemu rozpadowi po umieszczeniu na języku. Z tego względu taka forma leku zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza w grupie pacjentów pediatrycznych, geriatrycznych lub cierpiących na schorzenia psychiczne. Celem badań było opracowanie filmów ODF z wysoką zawartością arypiprazolu (ARP), charakteryzujących się dobrymi właściwościami mechanicznymi oraz krótkim czasem rozpadu, a także poprawą dostępności farmaceutycznej substancji leczniczej. Ze względu na trudną rozpuszczalność ARP, sporządzono stałe rozproszenia
z Poloxamerem® 407 metodą mielenia w młynie kulowym, co wpłynęło na ponad 100-krotne zwiększenie jego rozpuszczalności. Filmy ODF zawierające ARP lub ARP_PX sporządzono na bazie  trzech różnych polimerów, tj. alkoholu poliwinylowego (PVA), Kollicoat® IR oraz Kollicoat® Protect, metodą wylewania z odparowaniem rozpuszczalnika. Stwierdzono, że inkorporowanie stałych rozproszeń do filmów ODF wpłynęło na poprawę ich wyglądu, zwiększenie zwilżalności oraz zmniejszenie chropowatości i współczynnika tarcia w porównaniu do filmów z ARP. Ponadto filmy zawierające ARP_PX charakteryzowały się krótszym czasem rozpadu (>30 s), oraz szybszym uwalnianiem substancji leczniczej (>95% po 15 min) w porównaniu do filmów z ARP. W badaniu oceniono również wpływ rodzaju polimeru na właściwości filmów ODF. Wykazano, że zastosowanie PVA korzystnie wpłynęło na właściwości mechaniczne (wytrzymałość oraz elastyczność) oraz czas rozpadu filmów ODF.


Factors associated with patient satisfaction with health care among Polish older people: results from the polish part of the COURAGE in Europe

Zawisza K., Galas A., Tobiasz-Adamczyk B.

Zmiany społeczno-demograficzne  zachodzące w Polsce stanowią ciągłe wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej w celu zapewnienia optymalnej opieki osobom starszym. W ramach polskiej części projektu COURAGE in Europe zweryfikowano czynniki istotnie związane z wyższym poziomem satysfakcji starszych pacjentów (65+) z opieki medycznej, zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej oraz warunkujące wyższy poziom ogólnej satysfakcji z systemu opieki zdrowotnej. Szczególną uwagę zwrócono na relacje lekarz – pacjent. Rozważano również takie czynniki jak płeć, wiek, poziom wykształcenia, dochód,  wydatki na leki i usługi medyczne, posiadanie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, samoocenę stanu zdrowia czy uzyskanie określonego efektu leczenia.
Wyniki pokazały, że okazywanie szacunku, angażowanie pacjentów w proces podejmowania decyzji, zrozumiałe przekazywanie informacji związanych z procesem leczenia oraz łatwość uzyskania opieki medycznej determinują wyższy poziom satysfakcji z opieki.

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.12.2019 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.12.2019 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka
© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
© UJ Collegium Medicum